زندگی خیلی عمیق تر از اون چیزیه که می بینیم.

اگر خدا وجود نداشت عمق زندگی به اجسام محدود می شد

وبا مرگ همه چیز از بین می رفت

ولی با وجود خدا حتی اگر بمیریم هم باز زندگی وجود دارد